Projekty unijne

  

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

 

Planowane efkety: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa Skalmex z o. o. w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

 

Dotacja na kapitał obrotiwy dla firmy "SKALMEX" SP. z o.o., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł: 278 762,61 PLN.

Instytucja Pośrednicząca PARP przyznała Beneficjentowi dofinansowanie w kwocie: 278 762,61 PLN.

Projekt: Podniesienie potencjału innowacyjnego firmy SKALMEX.

Nr RPWP.01.02.00-30-0115/16-00 w ramach:

Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”

Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Wielkopolski”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Cele: Celem głównym projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Skalmex poprzez wdrożenie innowacji produktowej, będącej efektem prowadzonych prac badawczo- rozwojowych do końca 2018 roku.

Rezultaty: Wzrost zatrudniania oraz wprowadzenie innowacji produktowych.

Dofinansowanie w kwocie: 750 000,00 PLN

Całkowita wartość projektu: 1 500 000,00 PLN

 

 

Projekt: Wdrożenie innowacyjnej technologii montażu układów elektronicznych BGA metodą PoP w PPU-H „SKALMEX” Sp. z o. o.

Nr POIR.03.02.02-00-0673/16

Wydatek zrealizowany w ramach podziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele: Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnych (udoskonalonych) produktów i usług. Osiągnięcie celu będzie możliwe w efekcie nabycia oraz wdrożenia technologii montażu układów elektronicznych w technice PoP, tj. jeden na drugim („piętrowo”). Dzięki realizacji przedsięwzięcia do oferty zostanie włączony jeden innowacyjny produkt oraz udoskonalona usługa montażu elektroniki na zlecenie (EMS – Electronics Manufacturing Services) wykonywane w nowej technologii.

Rezultaty: Firma udoskonali świadczone obecnie usługi montażu elektroniki na zlecenie podmiotów zewnętrznych oraz wprowadzi do oferty nowy produkt, którym będzie Rejestrator Czasu Pracy SR-300.

Dofinansowanie w kwocie: 622 791,00 PLN

Całkowita wartość projektu: 1 383 980,00 PLN

 

 

Umowa nr: UDA-POIG.06.01.00-30-018/13-00 z dnia 5 marca 2014r. realizowana w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu, osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programy Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Dofinansowanie w kwocie: 397 500,00 PLN

 

 

 

 

 

“Gdy wymagasz więcej”