Zakup linii montażowej SMT wraz z wdrożeniem innowacyjnej technologi do montażu układów elektronicznych BGA metodą PoP

Przedmiotem zamówienia jest zakup linii technologicznej SMT z technologią montażu układów elektronicznych BGA metodą PoP oraz zakup technologii montażu układów elektronicznych BGA z wykorzystaniem metody PoP ( Package on Package ) zgodnie z poniższym zakresem:

 

1. Technologia montażu układów elektronicznych BGA z wykorzystaniem metody PoP (Package on Package)

 • Wdrożenie technologii na zakupionej linii SMT wraz z pełną dokumentacją badawczo – pomiarową i wdroże-niową. Przeszkolenie, ustawienie maszyn wraz z mon-tażem serii próbnych oraz wykonaniem badań rentge-nowskich próbek na X-reyu.

2. Sitodrukarka

 • Automatyczna do pracy in-line
 • Interface smema
 • PCB rozmiar od 70mm x 70mm do 610mm - 800mm
 • Inspekcja 2D nadrukowanej pasty
 • System wizyjny do pozycjonowania płytki
 • Dokładność pozycjonowania 12,5 µm
 • Język oprogramowania polski lub angielski
 • Zestaw Rackle metalowych min. 450 mm , 800 mm
 • Automatyczne mycie szablonu na sucho i mokro 
 • Magnetyczne podpórki 
 • Kierunek transportu – lewo – prawo

3. Automat do montażu układów elektronicznych z podajnikami Pick&Place 

 • Maszyna umożliwiająca montaż w technologii PoP
 • Maszyna umożliwiająca pracę z podajnikami mechanicz-nymi i elektrycznymi
 • Interface smema
 • Język oprogramowania polski lub angielski
 • Wydajność maszyny min. 15 000 elementów/godz. zgodnie z IPC9850
 • Montaż PCB o długości do 800 mm
 • Wysokość elementów min.15 mm
 • Wózek wymienny na przód i tył maszyny 3 sztuki
 • Podajnik elektryczny 8mm 60 sztuk
 • Podajnik elektryczny do elementów do taśmy 12 mm, 
 • średnica szpuli 7-15 cali 20 sztuk
 • Podajnik elektryczny 16 mm do komponentów w taśmie, średnica szpuli 7-15 cali 5 sztuk
 • Podajnik elektryczny 24 mm do komponentów w taśmie, średnica szpuli 7-15 cali 5 sztuk
 • Podajnik elektryczny 32 mm do komponentów w taśmie, średnica szpuli 15 cali 1 sztuka
 • Podajnik elektryczny 44 mm do komponentów w taśmie, średnica szpuli 15 cali 1 sztuka
 • Podajnik elektryczny do komponentów pakowanych w laski 1 sztuka
 • Automatyczny zmieniacz ssawek z kompletem ssawek do
 • Podajnik tacek

4. Piec rozpływowy

 • 7 stref grzejnych góra i dół 
 • Chłodzenie powietrzem 
 • Kontrola przejścia płytki przez piec
 • Profilomierz
 • Oprogramowanie w języku polskim lub angielskim
 • Transport łańcuchowo-pionowy z regulacją transportu szerokość płytki od 50 mm do 500 mm 
 • Kierunek transportu lewo-prawo

5. Stacja załadowcza, pojedynczy magazynek (magazyn podający płytki gołe)

 • Interface smema
 • Kierunek transportu lewo-prawo
 • Kaseta sztuk 1 
 • Wymiary kasety długość 535 mm , szerokość 520 mm, wysokość 568 mm
 • Oprogramowanie w języku polskim lub angielskim
 • Elektryczny popychacz płytek 

6. Transporter liniowy płytek Sztuk 2 

 • Interface smema
 • Kierunek transportu lewo-prawo
 • Ręczna regulacja szerokości
 • Długość transportu 1 m 
 • Szerokość transportu płytek min. od 50 mm do 460 mm
 • Oprogramowanie w języku polskim lub angielskim

7. Stacja rozładowcza, pojedynczy magazynek (magazyn odbierający płytki)

 • Interface smema
 • Kierunek transportu lewo-prawo
 • Oprogramowanie w języku polskim lub angielskim
 • Wymiary kasety długość 535 mm , szerokość 520 mm, wysokość 568 mm
 • Kaseta sztuk 1

8. Transporter z możliwością inspekcji PCB

 • Interface smema
 • Kierunek transportu lewo-prawo
 • Oprogramowanie w języku polskim lub angielskim
 • Szerokość transportu min. od 50 mm do 460 mm
 • Długość transportu 1 m

 

Ofertę należy składać na Formularzu Ofertowym (w załączniku) osobiście, za pośrednictwem poczty lub dowolnej firmy kurierskiej na adres: PPUH Skalmex Sp. z o.o., ul. Podkocka 2a, Skalmierzyce, 63-460 Nowe Skalmierzyce.

W przypadku powzięcia przez komisję do spraw oceny oferty decyzji o dających się usunąć brakach formalnych w złożonych ofertach dopuszcza się możliwość wezwania Oferentów do dokonania niezbędnych uzupełnień , wyjaśnień lub sprostowań.

Opis sposobu przygotowania i składania oferty:

 1. Każdy z Wykonawców składa jedną ofertę, wg załącznika nr 1.
 2. Oferta bezwzględnie musi zostać złożona w formie pisemnej.
 3. Do oferty należy dołączyć szczegółową specyfikację techniczną oferowanych urządzeń oraz dokumentacje technologiczną.
 4. Oferta powinna być podpisana przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą do reprezentacji.

Wraz z formularzem ofertowych Oferent zobowiązany jest do złożenia :

 • Formularz ofertowy (w załącznikach)
 • Oświadczenie o braku powiązań
 • Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 • Oświadczenie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami kadrowymi zdolnymi do wykonania zamówienia
 • Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową i terminową realizację zamówienia
 • Oświadczenie posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia
 • posiadania gwarancji ubezpieczeniowej OC na sumę 500 000,00 Pln,
 • Aktualny KRS lub aktualne zaświadczenie z ewidencji gospodarczej

“Gdy wymagasz więcej”